2014 08 10 Wooroloo PHT 3DE ShowJumping EvA95A - RedFoto