2014 08 10 Wooroloo PHT 3DE ShowJumping EvA80A - RedFoto